วัดราษี

๑๐๕ หมู่ ๓ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๔๐๔๘๗ โทรสาร ๐๔๔-๘๕๒๗๓๔ อีเมล์ watrasee@hotmail.comเจ้าอาวาส


พระครูจันทโพธานุวัตร

เจ้าอาวาส

เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส

สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาวัดราษี
104.25 Mhz


15 ธ.ค. 2553

พระสุนทรปริยัติกิจ
เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
วัดทรงธรรม
โทรศัพท์ 084-9622476


พระครูจันทโพธานุวัตร
รองเจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
วัดราษี
โทรศัพท์ 044-852752 มือถือ 089-9469384


พระครูปริยัติปัญญาภรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
วัดศิริพงษาวาส
โทรศัพท์ 044-851184 มือถือ 087-2557313


พระครูวิบูลคุณากร
เจ้าคณะตำบลหนองโดน
วัดสว่างวารี
โทรศัพท์ 081-0708944


พระครูสุทธิธรรมประสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลบ้านกอก
วัดหลุบงิ้ว
โทรศัพท์ 081-9993832


พระครูสิริอาจารโสภณ
เจ้าคณะตำบลกุดน้ำใส
วัดสรรค์คคงคา
โทรศัพท์ 085-7673813


พระครูวุฒิธรรมธาดา
เจ้าคณะตำบลหนองบัวใหญ่
วัดปทุมชาติ
โทรศัพท์ 044-851329 มือถือ 081-8773094


พระครูศรีปริยัติวิภูสิต
เจ้าคณะตำบลบ้านขาม
วัดทรงธรรม
โทรศัพท์ 089-5841826


พระครูสุจิตคณาทร
เจ้าคณะตำบลละหาน
วัดโนนสง่า
โทรศัพท์ 089-6264731


พระครูมนูญปัญญาภินันท์
เจ้าคณะตำบลหนองบัวโคก
วัดเลียบน้ำไหล
โทรศัพท์ 081-0690695


พระครูวังวรชัยคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองบัวบาน
วัดนิคม
โทรศัพท์ 044-803067 มือถือ 081-8050832